Mediation

madiationMediation

Wat is mediation?

Een onafhankelijke bemiddelaar gaat samen met u en de andere partij op zoek naar een oplossing voor een probleem. De oplossing moet voor alle partijen aanvaardbaar zijn. Bij mediation werkt u zelf aan een oplossing en krijgt u er deskundige hulp bij van de mediator.

De mediator is een specialist in het begeleiden van onderhandelingen en  op het gebied van communicatie.De mediator herkent de interactie patronen en benoemt die. De mediator oordeelt niet, maar helpt u om een oplossing te vinden. De mediator is onafhankelijk.

Bij aanvang van mediation is het belangrijk dat beide partijen vertrouwen hebben. Dat vertrouwen hebben ze in zichzelf, de ander en de mediator en in de oplossingsgerichtheid van het proces. Daarnaast is het ook belangrijk dat iedere partij de intentie heeft om die oplossing te willen. Het is vanzelfsprekend dat er vertrouwelijk, met de informatie die we met elkaar uitwisselen, wordt om gegaan. Daar tekenen alle partijen voor. De afspraken die uit de mediation voortkomen stellen we op in een vaststellingsovereenkomst.

Meer weten over mediation? Neem contact op met Stenenkamer3.

KOM IN CONTACT

Soorten mediation

Mediation bij familieproblemen

Hierbij kun je denken aan conflicten die zich afspelen binnen families en gezinnen. Bij conflicten die vallen onder familie mediation kun je denken aan nalatenschappen en  erfenissen, oud zeer en zaken die onverwerkt zijn uit het verleden. Hoe verloopt de communicatie of juist het ontbreken ervan? Hoe gaan we met elkaar om en zorgen we voor elkaar. Conflicten in familiebedrijven behoort ook tot familie mediation.

Mediation bij arbeidsconflict

Conflicten op het werk komen regelmatig voor. Soms loopt het conflict zo uit de hand, dat er hulp nodig is van een onafhankelijke mediator voor het oplossen ervan. Mediation is dan een geschikte methode. Bij de mediator wordt het conflict uitgebreid besproken. Als beide partijen hebben toegelicht wat hun visie op de kwestie is, wordt er gezocht naar oplossingen en kansen om weer tot elkaar te komen. In zo’n geval is het doel van de mediation het conflict op het werk op te lossen. Het komt ook voor dat partijen gezamenlijk vaststellen dat het beter is om uit elkaar te gaan. In dat geval bespreken partijen met elkaar op welke basis ze uit elkaar gaan. Dit noemen we een exit-mediation. Het conflict op het werk wordt opgelost door de relatie simpelweg te beëindigen. Dit gebeurt op juridisch verantwoorde wijze.

Mediation bij buurtconflicten

Waarbij de mediator als coach nagaat wat de mogelijkheden zijn om de situatie met de buurt/buren te verbeteren. Zelfstandigheid van de buurbewoners is een kernbegrip in buurtconflicten.

Mediation bij echtscheiding

Met hulp van een ervaren mediator maak je betere afspraken: Scheiden doe je namelijk samen. De mediator ziet erop toe dat alle belangrijke onderwerpen worden besproken. Hierbij kun je denken aan ouderschapsplan en omgangsregeling van de kinderen. De verdeling van vermogen en schulden, inboedel, opgebouwde en andere bezittingen worden vastgelegd. Ook de partner- en kinderalimentatie staat op de agenda.

Het onderwijs

Het onderwijs is ontvankelijk voor conflicten vanwege vaak wisselende regelgeving en hoge werkdruk. De neiging om conflicten in de doofpot te stoppen, komt vaak voor . Teamconflicten binnen schoolteams, tussen subgroepen en tussen een eenling en een afdeling zijn de meest voorkomende groepsconflicten. Daarnaast spelen conflicten zich af tussen de diverse hiërarchische lagen binnen de onderwijssector. De mediator regisseert, houdt het contact vitaal en houdt de rode draad vast om zo te komen tot een oplossing.

Mediation bij overheidsconflicten

Conflicten tussen de overheid en burgers en of ondernemers hebben een eigen dynamiek. De mediator heeft oog voor de mogelijk en onmogelijkheden in de verhouding tussen overheid en burgers/ondernemers. De mediator treedt samen met de partijen buiten de kaders van het juridisch geschil. Zowel overheid als burgers kunnen door mediation een nieuwe vorm van rechtvaardigheid creëren.

Peer mediation

Mediation waarbij conflicten tussen leerlingen centraal staat. De leerlingen roepen de hulp van een medeleerling in die getraind is als bemiddelaar.

Wat zijn de voordelen van mediation?

Mediation wordt steeds belangrijker en wordt steeds vaker toegepast omdat mediation kenmerkende voordelen heeft ten opzichte van andere oplossingsmethodieken.

  • Mediation is goedkoper ten opzichte van de weg naar de rechter. Je hebt maar een mediator nodig en niet twee advocaten. Je kunt de kosten voor de mediation met elkaar delen.
  • Gemiddeld bedraagt een mediation traject 3 tot 5 sessie van anderhalf uur. Het bespaart dus een hoop tijd.
  • Bij mediation  bepaal jezelf zelf wat er gebeurt. Doordat partijen met elkaar in gesprek gaan, kan er worden gezocht naar een oplossing die voor iedereen het beste is. Je bent autonoom.
  • Mediation is erop gericht om een oplossing te vinden die voor beide partijen passend is. We onderzoeken wat de partijen met elkaar gemeen hebben en niet wat hen uit elkaar drijft. Omdat gezamenlijk een oplossing wordt gezocht en gekozen, zal deze langer standhouden.
  • Mediation heeft een informeel karakter. Je zit gewoon bij elkaar aan tafel en komt al pratend tot een oplossing.

Mediation van StenenKamer3

Citaat
“Ik geloof in de goedheid van de mens en ben optimistisch over de mogelijkheden die ieder mens heeft.”
Neeltje van Alebeek

Een conflict is een crisis in de menselijke interactie: het vermogen van beide partijen om met elkaar te communiceren en hun geschillen constructief te verwerken is tijdelijk- of fundamenteel verstoord. Mediation van StenenKamer3 is een proces waarbij de mediator de kwaliteit van de interactie en onderlinge communicatie verbetert. Ik weet dat mensen  in principe in staat zijn, en de kracht hebben om tijdens een conflict de destructieve tendens om te buigen. Ze willen dit eigenlijk ook. Mijn manier gaat er van uit dat ik bij de deelnemers een omslag wil maken van op zichzelf betrokken naar meer openheid naar de ander. Ik bied daarbij veiligheid en structuur, ben betrokken en heb respect voor beide partijen.

Ik wil dat de deelnemers gaan praten over wat belangrijk voor hen is en meer begrip bijbrengen voor elkaars standpunten. Hierdoor wordt het vermogen tot het nemen van beslissingen vergroot. De deelnemers zullen ook meer zelfinzicht krijgen en zich kalmer, zelfverzekerder, zelfbewuster, besluitvaardiger, autonomer en competenter voelen. Daarna zullen deelnemers van een succesvolle mediation makkelijker een punt achter hun conflict zetten. Deze stijl heet transformatieve mediation.